...

รายงานการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ระดับภูมิภาคด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ และประเพณีของซีมีโอ (SEAMEO CHAT) ครั้งที่ 13 ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2557

(จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง)